reklama

Med. praxi 2017; 14(1): 49-50

Novinky v posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

MUDr. Dana Kuklová, CSc.1, 2, Mgr. Michal Barák2
1Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Praha, 2Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství, odbor zdravotnické služby, Praha

Článek se zabývá základním procesem posuzování zdravotní způsobilosti u všech kategorií řidičů, tj. jak řidičů amatérů řídících motorová vozidla pro soukromé účely, tak řidičů z povolání, kdy řízení motorových vozidel je buď přímo předmětem práce, anebo její nedílnou součástí, a to při zohlednění a zdůraznění změny vnesené do předmětné problematiky novelou zákona o silničním provozu.

Klíčová slova: řidič, řízení, zdravotní způsobilost

News in assessing the medical fitness to drive a motor vehicle

The article deals with the process of assessing the medical fitness in all driver categories, i.e. both amateur drivers driving motor vehicles for private purposes and professional drivers in whom driving motor vehicles is either the subject of the work or its integral part, while taking into account and emphasizing the changes incorporated in the issue in question by an amendment to the Act on Road Traffic.

Keywords: driver, driving, medical fitness

Zveřejněno: 1. březen 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.