Medicína pro praxi, 2011, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Ve zdravém těle zdravý duch, aneb jak na Nový rok, tak po celý rok

Mgr. Michaela Majerová

Med. praxi 2011; 8(1): 3

Přehledové články

Tuky a jejich vliv na kardiovaskulární aparát

The impact of the fats to the cardiovascular diseases

doc.MUDr.Věra Adámková, CSc.

Med. praxi 2011; 8(1): 6-9

Přes všechny poznatky moderní medicíny a možnosti léčby jak v akutní, tak chronické fázi kardiovaskulárních chorob (KVO) zůstávají nemoci oběhového aparátu nejčastější příčinou úmrtí dospělých osob v naší republice. Na kardiovaskulární nemoci zemřela v roce 2008 prakticky polovina všech dospělých (49,8 %), z toho 23 532 mužů a 28 748 žen (1). Pokles úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy byl zaznamenán již od počátku 90. let minulého století, kdy došlo ke snížení celkově cca o 16 % (2). Tento příznivý trend ještě trvá, což pokládáme za nejdůležitější faktor, který umožnil pozitivní vývoj střední délky života (3). Chlapec narozený v roce 2008...

Využití probiotik, prebiotik a synbiotik

The use of probiotics, prebiotics and synbiotics

prof.Ing.Vojtěch Rada, CSc.

Med. praxi 2011; 8(1): 10-15

Probiotika jsou definována jako „živé mikroorganizmy, které jsou-li podávány v adekvátním množství, přispívají ke zlepšení zdravotního stavu hostitele“. Jako probiotické kultury jsou obvykle používány bakterie, které přirozeně obývají lidský trávicí trakt. Nejpoužívanější jsou bakterie rodů Lactobacillus a Bifidobacterium. Příznivé účinky probiotických bakterií zahrnují tlumení alergií, imunostimulační účinky, prevence kolorektálního karcinomu, zmírnění zácpy a prevence a podpůrná terapie zánětlivých střevních onemocnění a průjmů. Prebiotika jsou nestravitelné oligosacharidy, které stimulují růst a/nebo aktivitu určité bakterie...

Diabetická noha v ordinaci praktického lékaře: diagnostika a léčba

Diabetic foot at the GP’s surgery: diagnosis and treatment

MUDr.Michala Pelikánová

Med. praxi 2011; 8(1): 16-19

Vzhledem k pandemii diabetu v posledních desetiletích je nutné soustředit se na včasnou a adekvátní léčbu diabetu a zároveň prevenci specifických orgánových komplikací. Syndrom diabetické nohy postihuje až 10 % pacientů s diabetem, 50 % diabetiků má více rizikových faktorů pro rozvoj tohoto syndromu. Stále přetrvává vysoký podíl diabetických pacientů na vysokých amputacích DK. Normální proces hojení ran je u diabetiků zpomalen, rozvoj infekce a gangrény je daleko časnější a se závažnějším průběhem. Klíčovými faktory pro prognózu diabetických ulcerací jsou infekce, ischemie, způsob ošetřování ran, ale hlavně prevence vzniku samotného defektu....

Plané neštovice v dospělosti - možnosti prevence a léčby

Varicella in adults - the possibilities of prevention and treatment

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(1): 21-23

Plané neštovice (varicela) jsou častým onemocněním především v dětském věku. Nicméně zhruba 10 % dospělé populace je k tomuto onemocnění vnímavé, protože u ní v dětství neproběhlo. Obecně patří plané neštovice k lehčím infekčním nemocem, které nezanechává následky. V dospělosti však může být průběh závažnější, komplikace jsou častější a nezřídka dojde i k několikatýdenní pracovní neschopnosti. Významně ohroženy jsou dvě skupiny nemocných. Jde o nemocné s poruchou imunity a gravidní ženy resp. jejich děti. Pro tyto nemocné mohou být plané neštovice i život ohrožujícím onemocněním. Proti varicele je možné očkování. V České republice jde o očkování...

Mezioborové přehledy

Urolitiáza - diagnostika a léčba

Urolithiasis - diagnosis and treatment

MUDr.Aleš Vidlář, MUDr.Eva Burešová, MUDr.Martin Hrabec, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(1): 24-26

Pacienti s urolitiázou jsou důležitou součástí každodenní urologické praxe a řešení tohoto častého onemocnění je také vážným zdravotním, sociálním i ekonomickým problémem pro jednotlivce i společnost. Autoři se snaží stručně a přehledně podat informace týkající se současných možností diagnostiky a léčby urolitiázy. Její etiopatogeneze je multifaktoriální, kdy na vznik konkrementů spolupůsobí řada rizikových faktorů – endogenních i exogenních, renálních i extrarenálních.

Sdělení z praxe

Tromboembolická nemoc

Tromboembolic disease

MUDr.Ján Dindoš

Med. praxi 2011; 8(1): 27-28

Kazuistika analyzuje stav náhle vzniklé dušnosti mladé ženy, kuřačky, která kromě subjektivně udávané dušnosti a kašle měla i objektivně zjištěnou sinusovou tachykardii a hypoxemii. Zvýšený nález D-dimeru a pozitivní ventilační a perfuzní scintigrafie potvrdily příčinu stavu – plicní embolizaci u mladé ženy, která brala antikoncepci bez toho, aby se vyšetřilo, jestli netrpí geneticky podmíněnou trombofílií.

Výživa u …

Jídlo je lék i jed

Food is both remedy and poison

MUDr.Monika Golková

Med. praxi 2011; 8(1): 29-30

Anti-aging medicína je nově vzniklá lékařská specializace, která využívá nejmodernějších diagnostických a terapeutických metod s cílem zpomalení procesu stárnutí lidského organizmu. Vyšetřování potravinových intolerancí je jednou z metod, která má významné využití v celé medicíně, protože stravování může být lékem, ale také jedem.

Pro sestry

Péče o jizvy

Scars treatment

Bc.Eva Smičková, DiS.

Med. praxi 2011; 8(1): 31-33

Tvorba jizvy je nezvratný proces. Nikdy ji neodstraníme definitivně, ale správnou péčí ji učiníme minimálně kosmeticky patrnou. Významnou roli v péči o jizvy hraje prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev. Článek je zaměřen především na korekci jizev metodami konzervativními.

Příprava diabetických pacientů k endoskopickým výkonům

Preparation of diabetic patients for endoscopic procedures

Zdeňka Vachutková, MUDr.Věra Loyková

Med. praxi 2011; 8(1): 34-35

Článek pojednává o našich zkušenostech s přípravou diabetických pacientů k endoskopickým vyšetřením. Až 60 % diabetiků trpí onemocněním gastrointestinálního traktu. Tito pacienti vyžadují vzhledem ke svému specifickému onemocnění zvláštní přístup v průběhu přípravy na veškerá invazivní vyšetření. Postupy uvedené v tomto článku, které vycházejí z naší mnohaleté praxe, mohou sloužit jako vodítko pro ostatní pracoviště zabývající se stejnou problematikou.

Test

Autodidaktický test 1/2011

Med. praxi 2011; 8(1): 37-38


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.