Medicína pro praxi, 2011, číslo 7

reklama

Slovo úvodem

Nepříjemná letní setkání

doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(7): 307

Přehledové články

Dlouhodobá léčba osteoporózy

Long term therapy of osteoporosis

MUDr.Martina Skácelová, prof.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martin Žurek, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(7): 310-316

Osteoporóza je nejčastějším metabolickým onemocněním skeletu, které vede ke zvýšenému riziku zlomenin. Ve farmakoterapii osteoporózy se používají přípravky snižující kostní resorpci či stimulující kostní novotvorbu. V souvislosti s léčbou osteoporózy existuje řada otazníků ohledně účinnosti a bezpečnosti zejména dlouhodobé antiresorpční terapie, stejně jako s hodnocením jejího efektu či rizik spojených s ukončením léčby. Bisfosfonáty, potentní inhibitory kostní resorpce při dlouhodobém podávání vedou k nárůstu kostní denzity v oblasti bederní páteře a proximálního femuru a snižují riziko vzniku osteoporotických fraktur. Přerušení terapie bisfosfonáty...

Hypolipidemická terapie v rukou praktického lékaře

Hypolipidemic therapy in the hands of a general practitioner

MUDr.Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., MUDr.Michal Vrablík, Ph.D., prof.MUDr.Richard Češka, CSc.

Med. praxi 2011; 8(7): 316-320

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou mortality a morbidity v naší zemi. Dyslipidemie je jeden z kauzálních parametrů, jehož ovlivněním můžeme KV riziko výrazně snížit. Volba vhodného hypolipidemika bývá často klíčová v cíleném ovlivnění lipidového spektra. Je nutné, pokud možno, co nejpečlivěji dodržovat doporučené cílové hodnoty. Ale na opačnou stranu je nutné si uvědomit, že léčbu musíme často individualizovat. Při terapii hypolipidemiky je důležitá kontrola jednak vlastního lipidogramu, jednak „bezpečnostních“ ukazatelů. Podávání hypolipidemik je bezpečné a laboratorní ukazatele je nutno korelovat s eventuálními...

Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fragmenty a léčba

Nonalcoholic steatohepatitis, possibilities of diagnosis and treatment of keratin fragments

prof.MUDr.Jan Lata, CSc., MUDr.Veronika Příbramská

Med. praxi 2011; 8(7): 321-324

Nealkoholická steatohepatitida je chorobou, která má stejný histologický nález jako hepatitida alkoholická (nález steatózy, lobulárního zánětu a fibrotických změn) u nemocných s příjmem alkoholu menším nežli 20 g etanolu za den. Vzhledem k možnosti přechodu do jaterní cirhózy, včetně vzniku hepatocelulárního karcinomu, se stává velkým zdravotním problémem a je intenzivně studována. V patofyziologii hraje důležitou roli inzulinová rezistence a tato choroba je součástí metabolického syndromu. Přesná neinvazivní diagnóza je v současné době nemožná a velmi nadějnou metodikou se jeví stanovování keratinových fragmentů. Změna životního stylu a redukce...

Mezioborové přehledy

Klimakterická medicína a praktický lékař

Climacteric medicine and general practitioner

prof.MUDr.Josef Donát, DrSc.

Med. praxi 2011; 8(7): 326-329

Klimakterická medicína je multidisciplinární obor, zahrnující prevenci a léčbu široké škály zdravotních potíží u žen a mužů spojených se stárnutím. Většina těchto potíží u žen se vyvíjí na základě estrogenního deficitu a primárně vyžaduje léčbu estrogeny. Ty jsou v časné postmenopauze ve věku 50–59 let prevencí ischemické nemoci srdeční a postmenopauzální osteoporózy. Praktický lékař by měl hrát v prevenci a léčbě problémů klimakterické medicíny hlavní roli, hned vedle gynekologa.

Léčba deprese ve stáří

Treatment of depression in old age

prof.MUDr.Eva Češková, CSc.

Med. praxi 2011; 8(7): 330-333

Deprese je nejčastější psychická porucha (po poruše paměti) u starší generace. Při vzniku deprese ve starším věku hrají menší roli genetické faktory, důležitější jsou biologické faktory a psychosociální stres. Má také poněkud rozdílný klinický obraz, včetně vysokého rizika suicidálního jednání. V účinnosti antidepresiv nebyly nalezeny mezi mladší a starší kategorií žádné významné rozdíly. Kritériem volby proto v současných podmínkách zůstává snášenlivost a bezpečnost jednotlivých antidepresiv. V současné době se zdůrazňuje individualizovaný přístup. Perspektivně budou hrát roli i zobrazovací metody mozku.

Sdělení z praxe

Celiakie - projevy mimo gastrointestinální trakt v dospělosti

Celiac disease - extragastrointestinal manifestations in adults

MUDr.Marta Pískovská

Med. praxi 2011; 8(7): 333-336

Kazuistické sdělení by mělo posloužit praktickým lékařům a internistům při diagnostice celiakie v dospělosti u pacientů s oligosymptomatickou formou s projevy onemocnění bez gastrointestinální symptomatologie. U symptomů jako je sideropenická anémie, chronická únava, osteoporóza věku nepřiměřená, problémy s otěhotněním a opakované potraty z neznámé příčiny, palčivost jazyka a poruchy zubní skloviny, kožní exantém, deprese a sklon k úzkosti bychom měli v rámci diferenciálně diagnostické rozvahy pomýšlet i na celiakii. Vyšší riziko výskytu celiakie je u pacientů s již manifestovaným jiným autoimunním onemocněním často se pojícím s celiakií, jako...

Výživa u …

Enterální a parenterální výživa u pacientů s nespecifickými střevními záněty

Enteral and parenteral nutrition in patients with inflammatory bowel disease

MUDr.Mgr.Drahomíra Vrzalová, MUDr.Michal Konečný, Ph.D., prof.MUDr.Jiří Ehrmann, CSc.

Med. praxi 2011; 8(7): 337-338

Poruchy výživy jsou průvodním jevem u nemocných s nespecifickými střevními záněty. Dietní opatření, aplikace různých forem enterální a parenterální výživy jsou nedílnou součástí léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy jak v nemocnici, tak i v domácích podmínkách.

Pro sestry

Chronické selhání ledvin a jeho léčba z pohledu všeobecné sestry

Chronic kidney failure and its treatment from the perspective of a general nurse

Bc.Jindra Kracíková

Med. praxi 2011; 8(7): 339-341

Chronické onemocnění ledvin je časté a má závažné následky pro pacienta, ale z ekonomického pohledu i pro celou společnost. Chronické onemocnění ledvin probíhá často asymptomaticky a je rozpoznáno, až když nastává jeho konečná fáze – chronické selhání ledvin. Chronické selhání ledvin (CHSL) je stav, kdy funkce ledvin je snížena tak, že ledviny nejsou schopny udržet normální složení vnitřního prostředí ani za bazálních podmínek, speciálních dietních a medikamentózních opatření a ve vyrovnané metabolické situaci organizmu a je nutné zahájit léčbu některou metodou, která nahradí funkci ledvin. Základní znalosti o možnostech léčby, tedy o...

Test

Autodidaktický test 7/2011

Med. praxi 2011; 8(7): 342-343


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.