Medicína pro praxi, 2011, číslo 9

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Med. praxi 2011; 8(9): 347

Přehledové články

Chřipka - opomíjené preventabilní onemocnění

Influenza - a neglected preventable disease

MUDr.Jan Kynčl, Ph.D., MUDr.Martina Havlíčková, CSc.

Med. praxi 2011; 8(9): 351-353

Chřipka je relativně závažná infekce, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel a ve svém důsledku vede ke zbytečným úmrtím. Nejvyšší výskyt nemocných je zjišťován u školáků a u mladých dospělých, maximum počtu úmrtí je mezi seniory. Chřipka je v současnosti jednou z mála virových infekcí, které jsou schopny vyvolat léčebně obtížně ovlivnitelnou pneumonii a/nebo vést až k náhlému úmrtí. Většina úmrtí po onemocnění pandemickým virem byla primárně spojena s rychle se rozvíjejícím respiračním selháním. Nejdůležitější metodou pro prevenci chřipky a jejích případných závažných komplikací zůstává i nadále očkování. V prevenci šíření...

Celiakie pro praxi

Celiac Disease for Practice

prof.MUDr.Přemysl Frič, DrSc., doc.MUDr.Radan Keil, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(9): 354-359

Celiakie je častá autoimunitní choroba dětí i dospělých ve všech zemích světa. Její prevalence v České republice se odhaduje na 1:200– 1:250. Celiakie je diagnostikována v české populaci nedostatečně často a naopak často pozdě. Příčinou je změněný fenotyp s častými extraintestinálními symptomy u dospělých nemocných. Manifestace celiakie závisí nejen na genetické dispozici, ale také na funkci střevní slizniční bariéry, jejíž propustnost je ovlivněna střevním mikrobiomem a slizničním imunitním systémem. Nediagnostikovaná celiakie je provázena malnutricí, přidruženými autoimunitními chorobami a komplikacemi, z nichž některé mají život ohrožující...

Možnosti medikamentózní léčby u Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy

Drug treatment options for Crohn’s disease and ulcerative colitis

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Med. praxi 2011; 8(9): 360-363

Základ farmakoterapie idiopatických střevních zánětů (IBD) tvoří aminosalicyláty, kortikoidy, imunosupresiva a v poslední době také biologická léčba. Aminosalicyláty (sulfasalazin, mesalazin) jsou vhodnými léky pro útočnou a udržovací léčbu nemocných s mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou (UC). U ohraničených tvarů této nemoci se podávají lokálně ve formě čípků nebo rektálních nálevů, event. pěny. U nemocných s rozsáhlým postižením tlustého střeva je vhodná perorální terapie event. v kombinaci s lokální léčbou. Význam aminosalicylátů v terapii Crohnovy nemoci (CN) je v poslední době poněkud menší než tomu bylo dříve. Využívají se především...

Léčba alergických onemocnění

Treatment of allergic diseases

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Med. praxi 2011; 8(9): 364-369

Autor předkládá přehled současných možností léčby alergických onemocnění v běžné klinické praxi, hlavně při léčbě alergické rýmy, průduškového astmatu, alergických projevů na kůži a zmiňuje i principy léčby anafylaktických stavů.

Mezioborové přehledy

Léčba bolesti během gravidity a laktace

Pain during pregnancy and lactation

MUDr.Pavlína Nosková

Med. praxi 2011; 8(9): 370-373

Léčba bolesti v období těhotenství a kojení přináší určitá omezení ve výběru analgetik. Důvodem je možné negativní ovlivnění plodu během gravidity a kojence v období laktace. Článek přináší přehled analgetik a jejich možnost užití v tomto období podle současných právních podkladů a dostupných klinických studií.

Vnitřní časový systém

Internal timing system

prof.RNDr.Helena Illnerová, DrSc., PharmDr.Alena Sumová, DSc.

Med. praxi 2011; 8(9): 374-378

Cirkadiánní systém dává organizmu vnitřní denní program a může plnit i funkci kalendáře. Je to systém integrující: zahrnuje centrální hodiny, které koordinují a synchronizují oscilace v periferních orgánech. Současně se cirkadiánní systém vztahuje ke svému okolí, neboť je periodicky seřizován vnějšími podněty, zejména světelnými. Nauka o čase v biologii, zabývající se převážně cirkadiánní rytmicitou, neboli tzv. chronobiologie, zasahuje do četných odvětví teoretické medicíny, jako je fyziologie, biochemie, molekulární biologie, neurobiologie. Zasahuje však i do klinických oborů – vnitřního lékařství a endokrinologie, pracovního lékařství,...

Biomechanický pohled na struktury ženského pánevního dna

Biomechanical perspective on the female pelvic floor structure

MUDr.Miroslav Krhovský

Med. praxi 2011; 8(9): 379-384

Rekonstrukční chirurgické výkony na ženském pánevním dnu zaznamenaly v posledních 20 letech významné změny. Příčinou těchto změn byl především komplexní pohled na malou pánev, způsobený podrobnými anatomickými studiemi, které si kladou za cíl nejen popsat jednotlivé pánevní struktury, ale dívají se na ně v širším kontextu jako na funkční součásti, které se vzájemně ovlivňují. Moderní metody si kladou za cíl přesné určení poškozených struktur. Jejich funkci se pak snaží cíleně obnovit, pokud možno miniinvazivním způsobem. Proto dnes, více než kdy jindy, je solidní znalost anatomie pánevního dna naprosto nezbytným požadavkem jednak pro úspěšné...

Ve zkratce

Tinitus v ordinaci praktického lékaře

Tinnitus at a general practitioner’s surgery

MUDr.Peter Sila

Med. praxi 2011; 8(9): 386-390

Tinitus (ušní šelest) je symptom. Může trvat několik sekund nebo téměř celý život. Lze jej rozdělit na objektivní a subjektivní. V převážné většině případů se jedná o subjektivní tinitus, tj. nezachytitelný vyšetřujícím. Může být příznakem různých nemocí, vést k psychické alteraci pacienta a vážně omezit jeho běžné aktivity i odpočinek. Dle zjištěných etiologických faktorů, doby trvání tinitu a výsledků vyšetření je terapie individuální. Léčbu lze rozdělit na medikamentózní, fyziatrickou, fyzikální, psychiatricko-psychologickou, alternativní, chirurgickou a kombinovanou. Součástí terapie je i vyloučení možných vyvolávajících faktorů, a to biologických,...

Pro sestry

Možnosti identifikace poruch sebepéče u seniorů a jejich kompenzace

Ability to identity disoiders in the elderly self - care and compensation

Mgr.Eva Smičková, DiS.

Med. praxi 2011; 8(9): 391-393

Domácí prostředí sehrává významnou roli v udržení soběstačnosti seniora po co nejdelší dobu. Hlavní význam pro zachování soběstačnosti je kladen na uchování pohybu a psychosociálního rozvoje osobnosti. Není-li jedinec schopen z různých důvodů zvládat běžné aktivity denního života a naplňovat své základní potřeby v domácím prostředí, stává se jedincem nesoběstačným, až závislým na okolí. Nezbytné je co nejrychlejší odhalení nebo předcházení tohoto stavu a zajištění takové péče, která bude vyhovovat konkrétní osobě a umožní jí vést co nejkvalitnější život v domácím prostředí či v prostředí, nejvhodnějším vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

Informace

Novinky z kongresu Evropské společnosti pro hypertenzi: 21st European Meeting of Hypertension and Cardiovascular Prevention (ESH)

MUDr.Filip Málek, Ph.D., MBA

Med. praxi 2011; 8(9): 394-397

Výroční kongres Evropské společnosti pro hypertenzi se konal v kongresovém centru v Miláně ve dnech 17. 6.–20. 6. 2011. Program setkání byl koncipován formou vyzvaných přednášek, ústních a posterových sdělení původních vědeckých prací a firemních sympozií. Kromě diagnostiky a léčby arteriální hypertenze se věnovala velká část konference problematice prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Test

Autodidaktický test 8/2011

Med. praxi 2011; 8(9): 398-399


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.