Medicína pro praxi, 2014, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Síla křehkosti

Martina Špinková

Med. praxi 2014; 11(6): 245

Přehledové články

Cévní onemocnění žen v menopauze

Vascular disease in menopausal women

doc.MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(6): 249-253

Epidemiologická data ukazují jasně, že celková kardiovaskulární mortalita žen překonává úmrtnost na oběhová onemocnění mužské populace. Zejména v období po menopauze dochází k rychlé změně rizikového profilu ženy a s hasnoucí estrogenní produkcí dochází k řadě nepříznivých změn v humorálních, kardiovaskulárních i metabolických regulacích vyúsťujících do strmého nárůstu celkového kardiovaskulárního rizika ženy. Stanovením KV rizika, aktivním pátráním a intervencí nejdůležitějších rizikových faktorů (dyslipidemie, arteriální hypertenze, poruchy glukózové homeostázy a kuřáctví), lze i dlouhodobé cévní riziko postmenopauzálních žen snížit. K základům...

Karcinom prostaty z pohledu praktického lékaře

Carcinoma of prostate from the General Practitioner point of view

MUDr.Marcel Nesvadba, MBA

Med. praxi 2014; 11(6): 254-256

Péče o pacienty s karcinomem prostaty patří do ordinace urologů, ale základní znalost etiopatogeneze, diagnostiky a léčby by měla usnadnit praktickému lékaři péči o tyto pacienty a vést k další spolupráci s odborným lékařem.

Mezioborové přehledy

Etické a komunikační aspekty terminální analgosedace

Ethical and communication aspects of terminal sedation

doc.MUDr.Miroslav Kala, CSc.

Med. praxi 2014; 11(6): 266-268

Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc Cílem paliativní hospicové péče je dosáhnout co nejvyšší kvality života těžce nemocných a zachování jejich důstojnosti. U nemocných v terminální fázi onemocnění bývá nezřídka ke zvládnutí jejich utrpení používána metoda terminální analgosedace. Uvedený léčebný postup je plně etický a nemá nic společného s eutanazií. Před jejím zahájením je nezbytné provést řádné poučení nemocného a jeho rodiny. Nedostatečná komunikace může být zdrojem nedorozumění a konfliktů.

Roztroušená skleróza a těhotenství

Multiple sclerosis and pregnancy

MUDr.Olga Zapletalová

Med. praxi 2014; 11(6): 270-274

Roztroušená skleróza je autoimunitní zánětlivé a neurodegenerativní onemocnění mozku a míchy, které postihuje především mladé ženy ve fertilním věku. Díky poznatkům a moderním terapeutickým přístupům dochází k ovlivnění průběhu onemocnění natolik, že ženy mohou plnit svoji biologickou roli a mít děti. Mateřský imunitní systém podstoupí od prvopočátku gravidity hlubokou transformaci. Hlavní změny jsou vztaženy k ochraně plodu před abortem a přitom stoupající hladiny těhotenských hormonů mají vliv na matčiny imunitní reakce. Podle výsledků četných klinických analýz i dlouhodobých praktických zkušeností má těhotenství pozitivní vliv na průběh...

Mírná kognitivní porucha a syndrom demence - vyšetření kognitivních funkcí

Mild cognitive impairment and dementia syndrome - cognitive function testing

Mgr.Tomáš Nikolai, PhDr.Hana Štěpánková, Ph.D., Mgr.Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(6): 275-277

Diagnostika mírné kognitivní poruchy a syndromu demence v posledních letech získává na důležitosti v souvislosti se stárnutím populace. Při určení hloubky kognitivní poruchy bez ohledu na její etiologii jsou platná diagnostická kritéria popisující syndrom mírné kognitivní poruchy (z anglického mild cognitive impairment MCI) a syndrom demence. V praktické diagnostice stále nacházejí svou roli screeningové metody. Jejich pomocí dokážeme s určitou pravděpodobnostní odhadnout kognitivní stav pacienta. V tomto článku bychom rádi představili zásady screeningového klinického vyšetření kognice a užitečnost vybraných nejrozšířenějších screeningových...

Péče o podrážděnou a citlivou pokožku

Care of irritated and senzitive skin

Mgr.Jana Martinásková

Med. praxi 2014; 11(6): 279-280

Článek shrnuje současný přístup k problematice podrážděné a citlivé pokožky. Popisuje její projevy, známé příčiny vzniku podráždění a nastiňuje strategii v přístupu k péči a léčbě tohoto onemocnění. Uveden je přehled vybraných dermokosmetických produktů, s vhodným složením, s nimiž je v praxi příznivá zkušenost.

Sdělení z praxe

Fixní kombinace perindopril/indapamid u nemocných s renální insuficiencí

Fixed combination of perindopril and indapamide in patients with renal insufficiency

doc.MUDr.Jitka Seidlerová, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(6): 282-283

Renální insuficience je relativně častou komplikací nebo komorbiditou u nemocných s arteriální hypertenzí, a to především ve vyšších věkových kategoriích. U těchto nemocných je dosažení cílových hodnot krevního tlaku obzvlášť důležité. Léčba má být založena na blokátoru renin-angiotensinového systému obvykle v kombinaci s jiným antihypertenzivem. V článku je uvedena kazuistika nemocné, u níž použití fixní kombinace perindopril/indapamid vedlo ke kontrole hypertenze, bylo nemocnou velmi dobře snášeno a nevedlo ke zhoršení renálních funkcí.

Lékové interakce

Otazníky kolem beta-blokátorů: diabetes mellitus, hypoglykémie a dyslipidemie

Doubts about beta-blockers: diabetes mellitus, hypoglycaemia and dyslipidemia

PharmDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Med. praxi 2014; 11(6): 257-264

Beta-blokátory jsou heterogenní skupinou léků, které jsou běžně předepisovány pacientům s hypertenzí, tachyarytmiemi a srdečním selháním. Ačkoli bylo u některých beta-blokátorů, jako například u propranololu, hlášeno prodloužení hypoglykémie a zakrývání některých příznaků hypoglykémie, studie se selektivními beta-blokátory přinesly protichůdné výsledky a populační studie nenalezly závislost mezi užíváním beta-blokátorů a rizikem vzniku hypoglykémie. Udává se také, že beta-blokátory mají nepříznivé metabolické působení ve smyslu zvýšené rezistence na inzulin a dyslipidemie. Důkazy o tom jsou založeny na studiích se slabě selektivními nebo neselektivními...

Informace

Co pro léčbu hypertenze znamená příchod první fixní trojkombinace?

MUDr. Martin Vaněk, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(6): 264-265

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., který působí na I. interní klinice – kardiologické LF UP a FN Olomouc, představuje novou fixní antihypertenzní trojkombinaci. Jako vůbec první svého druhu přichází pod názvem Triplixam® v těchto týdnech na náš trh a v jediné tabletě kombinuje dlouhodobě osvědčená a bezpečná antihypertenziva perindopril arginin, amlodipin a indapamid. Jaké výhody přinese českým pacientům?

Elektronická publikace

Ekonomické předpoklady poskytování zdravotní péče v ČR

The economic requirements of development of the health care system of the Czech Republic

Mgr.Lenka Kalábová, Ing.Jana Bellová, Ph.D., Ing.Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(6): 252-259

ekonomickým růstem ekonomiky státu a možností financování zdravotnictví. Zdravotnictví v celém svém rozsahu přispívá k prevenci či obnově lidského zdraví a tvoří tak významnou složku bohatství lidí. V ČR se vydává na potřeby rozvoje zdravotní péče množství peněz, které je srovnatelné s vyspělými státy Evropy, za poslední desetiletí však podíl celkových prostředků vkládaných do zdravotnictví relativně klesá. Lidské zdroje v ČR patří k základním faktorům růstu, k nejcennějším druhům bohatství státu.

Intervenční rehabilitace

Interventional rehabilitation

MUDr.Horák Stanislav, MUDr.Petr Konečný Ph.D., MUDr.Dalibor Pastucha, Mgr.Naděžda Calabová, Mgr.Radka Filipčíková, Ph.D., MUDr.Petr Hubáček, MBA

Med. praxi 2014; 11(6): 332-334

Intervenční rehabilitace je moderní postup v terapii poruch pohybového ústrojí tam, kde klasická konzervativní kinezioterapie selhává. Využívá aplikace lokálního anestetika pomocí speciálních anesteziologických postupů k ovlivnění neuromuskulárního aparátu. Velkou výhodou je cílené ovlivnění periferního nervového systému při minimálním ovlivnění vitálních funkcí a dále možnost spolupráce s pacientem během výkonu i během následné rehabilitace. Jako příklad je uvedena kazuistika mladého muže s posttraumatickou limitací dolní končetiny, kdy byla využita intervenční rehabilitace s promptním efektem.

Zaznělo na kongrese

Léčba infekcí: laboratorní diagnostika má smysl jen při správném odběru racionálních vzorků

Med. praxi 2014; 11(6): 284-286


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.