Medicína pro praxi, 2015, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Komunikace s handicapovanými

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Med. praxi 2015; 12(2):

Přehledové články

Úskalí léčby arteriální hypertenze

Difficulties in arterial hypertension treatment

MUDr.Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(2): 59-60

Prevalence arteriální hypertenze (AH) je v České republice u osob ve věku 25–64 let kolem 40 %. Kontrola hodnot krevního tlaku (TK) je i přes rozsáhlé možnosti a dostupnost farmakoterapie nedostatečná. Důraz je třeba dát již na diagnostiku AH – správné technice měření TK, využívání ambulantní monitorace TK (ABPM) a domácí měření TK. Při podezření je třeba vyloučit sekundární hypertenzi. Problematická je slabá adherence k režimovým i farmakologickým opatřením. Je třeba dbát na dostatečné dávkování farmakoterapie, indikovat kombinační léčbu s využitím fixních kombinací a neopomínat diuretika v kombinační léčbě. Nezastupitelná je kvalitní...

Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře - mezioborový přístup jako nový trend v přístupu k vakcinaci

Vaccination in the general practitioner's surgery: interdisciplinary approach as a new trend in approaching vaccination

doc.MUDr.Jan Smetana, Ph.D., prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(2): 62-63

Mezioborový přístup v očkování spočívá v tvorbě doporučení a konsenzů různých lékařských odborných společností ve vakcinaci vybraných rizikových skupin pacientů. Tento postup by měl potlačit nejednotnost přístupu k vakcinaci a vést ke specifikaci jednotného schématu očkování přijatelného napříč různými odbornostmi. To by vedlo k širšímu využití vakcinace, rozšíření spektra očkujících lékařských odborností a lepšímu vnímání významu očkování jak ze strany lékařů, tak následně i ze strany pacientů. Jako příklady implementace doporučení vakcinace do doporučených postupů různých lékařských odborných společností a mezioborových doporučení lze uvést...

Přehled nejčastějších obličejových dermatóz

Review of the most common facial dermatosis

I.část doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc.

Med. praxi 2015; 12(2): 64-66

Rosacea je chronické, zánětlivé onemocnění, které charakterizují čtyři zřetelná klinická stadia postihující centrální část obličeje. Vyskytuje se převážně po 30. roce věku, přičemž vyšší incidence je u žen. Patologický mechanizmus vzniku rosacey se týká vrozené imunity, vaskulárních změn, ultrafialového záření, volných kyslíkových radikálů a mikrobů. Onemocnění má řadu klinických projevů, zahrnujících návaly horka, perzistující erytém, papuly, pustuly a teleangiektasie. Terapie se liší na základě závažnosti a subtypu onemocnění. Demodex folliculorum a Demodex brevis jsou obligatorní parazité pilosebaceózní jednotky. Ačkoliv je Demodex přítomen...

Nehojící se rány u diabetiků

Non-healing wounds in diabetics

MUDr.Jan Stryja, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(2): 68-71

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. Diabetes mellitus je závažné onemocnění, jehož incidence v české populaci neustále stoupá. Ulcerace syndromu diabetické nohy jsou závažnou pozdní komplikací diabetu. Na poruše hojení diabetických ulcerací se podílí řada patofyziologických faktorů: diabetická polyneuropatie, makroangiopatie a mikroangiopatie, získané poruchy imunitních funkcí a reparace tkání u diabetiků, přítomné komorbidity nebo nežádoucí účinky podávaných léků. Mezi nejčastější zevní vyvolávající příčiny ulcerací patří otlaky, popáleniny, ragády, cizí tělesa proniklá kůží, drobné úrazy, plísňové infekce, unguis incarnatus a panaritia....

Nimesulid v léčbě akutních bolestivých stavů v ordinaci praktického lékaře

Nimesulide in the treatment of acute pain in the general practitioner

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Med. praxi 2015; 12(2): 72-76

Nimesulid je nesteroidní antiflogistikum blokující preferenčně cyklooxygenázu 2, a proto má nižší gastropatické projevy. Jeho analgetické a protizánětlivé působení je nejen periferní, ale i centrální. Dle analgetického žebříku se podává v monoterapii či v kombinacích při léčbě akutních vertebrogenních bolestí, poúrazových a pooperačních stavů nebo dysmenorey. U menstruační migrény se užívá 7denní profylaktická kúra. Nimesulid je účinný v léčbě akutního záchvatu migrény i tenzní bolesti hlavy. Je alternativou při nesnášenlivosti či kontraindikacích jiných nesteroidních antirevmatik a triptanů.

Mezioborové přehledy

Základní diagnostika a léčba roztroušené sklerózy

The diagnosis and treatment of multiple sclerosis

doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D., MUDr.Zbyšek Pavelek

Med. praxi 2015; 12(2): 77-82

Roztroušená skleróza je imunopatologické onemocnění charakterizované zánětlivým postižením struktur centrálního nervového systému a neurodegenerativními změnami mozku. První neurologické potíže, které jsou podezřelé z rizika rozvoje klinicky definitivní roztroušené sklerózy, nazýváme klinicky izolovaným syndromem. Základ diagnostiky choroby vyplývá z klinického hodnocení pacientových obtíží a neurologického vyšetření. Nezastupitelnou roli hraje magnetická rezonance mozku a míchy podpořená vyšetřením mozkomíšního moku. Výsledky klinických studií a výzkumů potvrzují, že včasnou diagnostikou a léčbou v iniciálních stadiích onemocnění lze významně...

Aktuální pohled na léčbu erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře

Current perspective on treating erectile dysfunction in the general practitioner's surgery

MUDr.Pavel Turčan

Med. praxi 2015; 12(2): 83-86

Erektilní dysfunkce dnes již není považována jen za stav, zhoršující psychickou pohodu pacienta, ale i za významný rizikový faktor, spojený s mnoha závažnými onemocněními, zvláště cévní etiologie. Organické příčiny, ať už vaskulogenní, endokrinní, neurogenní atd., jsou nejčastějším důvodem vzniku tohoto onemocnění, čistě psychogenní faktory se samostatně objevují méně. Psychická složka se do jisté míry ale objevuje téměř vždy, většinou ve formě psychické nástavby. Úkolem lékaře je pacienty s erektilní dysfunkcí včas odhalit, pokusit se je získat pro spolupráci a situaci začít co nejdříve řešit. Lékem první volby v léčbě poruch erekce jsou inhibitory...

Sdělení z praxe

Mozková žilní trombóza u mladých žen

Cerebral venous thrombosis in young women

MUDr.Jiří Neumann, MUDr.Jan Pouzar, MUDr.Ján Macko, MUDr.Petra Bodnárová, MUDr.Jan Kubík

Med. praxi 2015; 12(2): 92-94

Mozková žilní trombóza (MŽT) je onemocnění mozkových žil a splavů, na jehož vzniku se podílí řada získaných i vrozených faktorů. Jedná se o závažný stav, který se projevuje rozmanitými klinickými příznaky a variabilním průběhem. MŽT se vyskytuje u obou pohlaví a všech věkových skupinách, nejčastěji jsou postiženi novorozenci a ženy ve fertilním věku. Výskyt MŽT u mladých žen je zvýšen především v poporodním období, při užívání hormonální antikoncepce (HAK) a při trombofilii. Trombofilní stav je porucha hemostázy charakterizovaná zvýšenou tendencí ke srážení krve a trombotizaci. Uvádíme soubor 11 mladých žen s MŽT, u kterých jsme hodnotili predisponující...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.