Medicína pro praxi, 2016, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Med. praxi 2016; 13(1):

Přehledové články

Kombinační léčba v rámci metabolického syndromu

Combination therapy within metabolic syndrome

prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Ivan Řiháček, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(1): 4-68

Metabolický syndrom se vyskytuje v ČR u 32 % mužů a 24 % žen. Hlavním důsledkem složek metabolického syndromu a příčinou úmrtí je ateroskleróza. Významnou složkou je hypertenze, jejíž léčba dosahuje cílových hodnot pouze u 29,5 % hypertoniků. Ke zlepšení tohoto stavu může vést kombinační léčba, především fixní kombinace, které mohou zlepšit compliance k léčbě.

LADA a MODY: Jak je poznáme?

LADY and MODY: How do we know them?

doc.MUDr.Zdeněk Šumník, Ph.D., doc.MUDr.Štěpánka Průhová, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(1): 26-29

LADA a MODY jsou často se vyskytující formy diabetu, které se liší svou etiologií, terapií i prognózou. V určitých fázích svého vývoje však sdílejí některé charakteristiky. Stanovení správné etiologické diagnózy je naprosto zásadní pro výběr adekvátní terapie, dosažení uspokojivé kompenzace a prevenci pozdních komplikací diabetu.

Volně prodejné přípravky proti bolestem hlavy - správný výběr a možná rizika

Over-the-counter medicines for headaches - proper selection and possible risks

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Med. praxi 2016; 13(1): 141-153

Volně prodejná (OTC) analgetika dělíme dle klinického účinku na analgetika – antipyretika (kyselina acetylsalicylová, paracetamol, propyfenazon) a analgetika-antiflogistika (ibuprofen, naproxen, diklofenak, dexketoprofen) a dle počtu látek na jednosložková a kombinovaná analgetika. OTC analgetika užíváme v léčbě migrény, tenzního typu bolesti hlavy a nezávažných sekundárních bolestí hlavy. Výběr léku je závislý na intenzitě bolesti, na přítomnosti doprovodných příznaků, na ostatní užívané medikaci (např. warfarin, kyselina acetylsalicylová, další nesteroidní antiflogistika, kortikosteroidy, antidepresiva, perorální antidiabetika) a...

Terapie nemocí z nachlazení

Treatment of the common cold

MUDr.Martin Formánek, Mgr.Olga Svobodová, MUDr.Debora Jančatová, MUDr.Karol Zeleník, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(1): 164-169

Autoři článku se v následujících řádcích snaží přiblížit některé podrobnosti a specifika nemocí z nachlazení jako velmi častého a velmi obtěžujícího onemocnění, se zvláštním zaměřením na terapii nekomplikovaného průběhu onemocnění.

Mezioborové přehledy

Kolorektální karcinom - současný pohled na diagnostiku a léčbu

Colorectal carcinoma - present view on diagnostics and treatment

MUDr.Petr Diviš, Ph.D., MUDr.Kristýna Divišová, MUDr.Jana Katolická, Ph.D., MUDr.Simona Rotnáglová

Med. praxi 2016; 13(1): 34-38

Kolorektální karcinom (CRC) je nejčastější malignitou trávicího ústrojí a patří mu druhé místo mezi všemi maligními tumory. U žen je častější jen karcinom prsu, u mužů karcinom prostaty. Každoročně je diagnostikováno 8 000 nových případů CRC, 4 000 nemocných na tento typ nádorového onemocnění každoročně umírá. Existuje celá řada rizikových faktorů, které mohou zvyšovat pravděpodobnost výskytu CRC, dělí se na exogenní a endogenní. Léčba karcinomu kolorekta je multidisciplinární a pouze spolupráce odborníků mnoha oborů může vést k časné diagnostice a léčbě CRC. V současné době má ve strategii onkologické léčby kolorektálního karcinomu zásadní...

Neuromyelitis optica (Devicova nemoc) - vzácnější demyelinizace

Neuromyelitis optica (Devic’s disease) - a rare demyelinating disease

MUDr.Petra Nytrová, MUDr.Jana Kopecká, MUDr.Dana Horáková

Med. praxi 2016; 13(1): 43-46

Neuromyelitis optica, známá také jako Devicova nemoc, je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému charakterizované atakami optické neuritidy a myelitidy. Po objevu protilátek proti akvaporinu 4 (AQP4-IgG/NMO-IgG) specifických pro tuto chorobu se rozšířilo spektrum klinických příznaků tohoto onemocnění. Zejména se jedná o singultus se zvracením, parézu hlavových nervů a poruchy osmotické rovnováhy při postižení hypotalamu. Stanovení AQP4-IgG v séru spolu s magnetickou rezonancí mozku a míchy mají nezastupitelný význam v diagnostice tohoto onemocnění již v okamžiku první manifestace choroby. Na druhou stranu negativita protilátek...

Aktuální trendy v léčbě atopické dermatitidy

Current trends in treating atopic dermatitis

MUDr.Miroslav Kobsa, MBA, MUDr.Zenon Lasota

Med. praxi 2016; 13(1): 120-123

Autoři rekapitulují současné možnosti léčby atopické dermatitidy, zamýšlejí se především nad celkovou strategií a některými novými možnostmi při léčbě torpidních forem tohoto onemocnění.

Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy

New ways of administering injection drugs in relapsing multiple sclerosis

MUDr.Jiří Piťha

Med. praxi 2016; 13(1): 273-277

Přehledný článek informuje o nových formách podání parenterálních léků v indikaci roztroušené sklerózy nebo klinicky izolovaného syndromu. Jde o snížení frekvence aplikace a zvýšení dávky, přechod z nitrožilního nebo intramuskulárního na podkožní podávání nebo pozměnění účinné molekuly. Nové léky mají stejnou účinnost jako původní při zachování nebo dokonce snížení nežádoucích účinků.

Dobrá rada

Zdravotní postižení neznamená konec aktivního života

Disability is not the end of active life

Mgr.Martin Hanibal

Med. praxi 2016; 13(1): 47-48

Možnosti pro osoby se zdravotním postižením v ČR, co umožňuje náš sociální a zdravotní systém. Rady a možnosti.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.