Medicína pro praxi, 2016, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(3): 103

Přehledové články

Jaké jsou současné možnosti ambulance bolesti a kdy tam posílat pacienty?

What is the current potential of acute pain service and when to refer patients?

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(3): 106-111

Ambulance bolesti jsou odborná zařízení určená pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků základních oborů. K potlačení chronické bolesti se využívají opioidní i neopioidní analgetika spolu s tzv. adjuvantními analgetiky s preferencí retardovaných forem. Specifikem ambulancí bolesti je i možnost využití metod intervenční algeziologie. Mezioborová spolupráce je nezbytná.

Praktický přístup k léčbě průjmových onemocnění u dospělých v podmínkách České republiky

A practical approach to the treatment of diarrhoea in adults in the Czech Republic

MUDr. Pavel Polák, Ph.D., prof.MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc.

Med. praxi 2016; 13(3): 113-116

Práce je zaměřena na přístup k pacientovi se zažívacími obtížemi v ambulanci lékaře prvního kontaktu. Důraz je kladen na přesnou a cílenou anamnézu při znalostech základních epidemiologických dat posledních let v České republice a dále na důkladné fyzikální vyšetření. Na základě takto získaných údajů lze klasifikovat typ onemocnění (gastritida, enteritida, kolitida či jejich kombinace), průběh onemocnění (akutní, subakutní či chronické) a lze zúžit základní diferenciální diagnostickou rozvahu mezi nejčastějšími příčinami infekčních a neinfekčních stavů.

Úloha praktického lékaře při posuzování nemocí z povolání

The role of general practitioner in assessment of occupational diseases

MUDr. Karin Boušová, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(3): 117-119

Jako nemoc z povolání lze v České republice uznat onemocnění, které je uvedeno v Seznamu nemocí z povolání (příloha nařízení vlády č. 290/1995 Sb., v platném znění). Dané onemocnění musí dosahovat určitého stupně závažnosti. Pro uznání nemoci z povolání je současně nezbytný průkaz výkonu práce za podmínek, z nichž příslušné onemocnění může vzniknout jako profesionální. Vyjádření k faktorům pracovního prostředí vydává hygienik práce místně příslušné krajské hygienické stanice. V České republice se ročně hlásí okolo 1 200 nových nemocí z povolání. Nejčastěji jsou zjišťovány nemoci pohybového aparátu, a to při práci s vibrujícími nástroji, či...

Hypertenze z úhlu pohledu méně běžných situací

Hypertension from the perspective of the less common situations

MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D., MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(3): 120-123

Článek je zaměřen na některé méně běžné diagnózy související s arteriální hypertenzí, jejichž časné odhalení a vhodná léčba může významně ovlivnit prognózu pacienta. První část je věnována farmakorezistentní arteriální hypertenzi se stručným zmíněním etiologie, diagnostiky, a zejména léčby. Druhá část je věnována sekundárním příčinám vysokého tlaku s důrazem na některé typické klinické či laboratorní nálezy.

Mezioborové přehledy

Fotodermatózy

Photodermatoses

MUDr.Marie Policarová

Med. praxi 2016; 13(3): 124-126

Fotodermatózy jsou kožní choroby způsobené zvýšenou citlivostí kůže vůči slunečnímu záření. Dělíme je do 4 hlavních kategorií: 1) imunologicky zprostředkované fotodermatózy, mezi které řadíme polymorfní světelnou erupci, aktinické prurigo, hydroa vacciniforme, solární kopřivku a chronickou aktinickou dermatitidu, 2) léky indukovaná a chemicky indukovaná fotosenzitivita, kam patří fototoxické a fotoalergické reakce, porfyrie, 3) dermatózy, které se zhoršují světlem, 4) fotodermatózy v souvislosti s poruchou reparace DNA. Přes velmi široké spektrum nemocí je jejich terapie podobná, základ spočívá v důsledné fotoprotekci prostředky obsahující...

Sú obavy z vakcinácie u pacientov so sclerosis multiplex opodstatnené?

Is concern about vaccination in patients with multiple sclerosis reasonable?

MUDr. Iveta Lisá, PhD.

Med. praxi 2016; 13(3): 127-130

Infekcie môžu u pacientov so sclerosis multiplex zhoršovať klinický stav. Vakcinácia môže mať preventívny účinok, ale súčasne sa môže stať spúšťačom nového ataku ochorenia. Doteraz neboli zjednotené názory na použitie vakcinácie pri tomto ochorení. Predkladaný prehľad podáva aktuálny pohľad na túto problematiku.

Chronická spontánní kopřivka - aktuální pohled na problematické onemocnění

Chronic sapontaneous urticaria - actual view on problematic disease

MUDr.Iva Karlová

Med. praxi 2016; 13(3): 131-135

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika...

Oční infekce

Eye infections

MUDr. Helena Štrofová

Med. praxi 2016; 13(3): 136-141

Oční infekce mohou být způsobeny bakteriemi, viry, možné jsou rovněž infekce atypickým agens (chlamydiemi), parazity a plísněmi. Nejčastěji postihují přední segment oka (víčka, spojivky, rohovku, duhovku, bělimu a episkléru), vzácněji i zadní segment, který se většinou projevuje sníženou zrakovou ostrostí. V textu se zabýváme jen infekcemi předního segmentu oka.

Sdělení z praxe

Kombinační léčba hypertenze v ordinaci praktického lékaře

Combination therapy of hypertension in general practice

MUDr. PhDr. Marcel Nesvadba, MBA, PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej, MSc.

Med. praxi 2016; 13(3): 142-144

Dosažení cílových hodnot krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí je klíčové pro snížení kardiovaskulární mortality. Současná medicína však nabízí moderní kombinované léky, které zjednodušují léčbu hypertenze. Menší množství užívaných tablet je pacientem lépe akceptováno, dochází k lepší spolupráci a tedy i větší úspěšnosti léčby. Příkladem fixní kombinace léčiv je Triplixam.

Diabetik v peritoneálně dialyzačním programu

Diabetic patient treated with peritoneal dialysis

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(3): 145-146

Populace starších diabetických pacientů je nejrychleji rostoucí skupinou pacientů vstupujících do dialyzační léčby a v současné době tvoří velkou část celé dialyzační populace. Prognóza diabetických pacientů léčených náhradou renálních funkcí je oproti pacientům bez diabetu horší, především pro závažné kardiovaskulární postižení. Kazuistika popisuje případ pacientky s diabetem 1. typu, která byla pro terminální selhání ledvin léčena nejprve peritoneální dialýzou a později úspěšně transplantována.

Informace

Detoxikace, odstranění toxinů pomocí enterosorbentů

MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc.

Med. praxi 2016; 13(3): 148


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.