Medicína pro praxi, 2011, číslo 12

reklama

Slovo úvodem

Snažíme se vám být prakticky po ruce

Mgr. Michaela Majerová

Med. praxi 2011; 8(12): 495

Přehledové články

Léčba hypertenze ve specifických situacích a v přítomnosti komorbidit

Management of hypertension in specific settings and in the presence of comorbidities

prof.MUDr.Jan Bultas, CSc.

Med. praxi 2011; 8(12): 500-508

Léčba hypertenze je převážně v péči praktika, jen občas je nutno vyhledat pomoc specialisty. Nicméně lékař prvé linie musí léčit nemocného, který má řadu přidružených chorob, která přináší svá specifika. Optimální terapeutický přístup k hypertonikovi ovlivňuje řada faktorů: věk, přidružené choroby, vlastní výše krevního tlaku, medikace komorbidit, spolupráce nemocného a řada dalších faktorů. Výběr nejvhodnějšího léku, který nejlépe přispěje ke zlepšení prognózy nemocného a současně bude dobře tolerován, pak závisí na odhalení a respektování těchto zákonitostí. Předložený souhrn ukazuje, jaké jsou současné názory na léčbu hypertenze u seniorů,...

Pacient s chorobou štítné žlázy v ordinaci praktického lékaře

The patient with thyroid disease in the general practitioner’s surgery

doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., MUDr.David Karásek, Ph.D., MUDr.Milan Halenka, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(12): 510-513

Výskyt onemocnění štítné žlázy v populaci lze četností srovnat s incidencí diabetu. O pacienty s chorobou štítné žlázy není evidentně nouze. Klasický propedeutický přístup v kombinaci s moderní ultrasonografií opírající se o dostatečně široké, dostupné spektrum laboratorních metod umožňuje lékaři, který je v problematice orientován, stanovit již v ambulantním režimu s poměrně velkou přesností a spolehlivostí diagnózu tyreopatie. Dostupnost a relativní lehkost s níž lze často dospět k závěru může svádět k mylné představě, že diagnostický proces je snadný a bez úskalí. Že tomu tak není, by čtenáře měly přesvědčit následující řádky.

Sekundární endokrinní hypertenze

Secondary endocrine hypertension

MUDr.Karolína Drbalová

Med. praxi 2011; 8(12): 514-518

Sekundární endokrinní hypertenze tvoří 1–5 % všech hypertenzí. Etiologicky se mezi ně řadí primární hyperaldosteronizmus a ostatní mineralokortikoidní hypertenze, Cushingův syndrom, feochromocytom, hyperparatyreóza, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza a některé jiné méně časté endokrinopatie. První tři jmenované příčiny často patří mezi rezistentní hypertenze. Odhalení a odstranění sekundární příčiny může pro pacienta znamenat i úplné vyléčení.

Používáme antimikrobiální terapii racionálně?

Do we use antimicrobial therapy?

doc.MUDr.Václav Dostál, CSc.

Med. praxi 2011; 8(12): 518-523

Celosvětová situace nutí experty k zamyšlení nad zhoršující se situací v účinnosti antimikrobiální terapie. Narůstání antimikrobiální rezistence se stává globálním zdravotnickým problémem. Racionální používání antibiotik je nezbytným předpokladem zachování účinné antibakteriální terapie pro budoucí generace. Významnou skutečností je dosažený konsenzus o mezinárodní spolupráci v této oblasti. Nevhodně doporučená antimikrobiální terapie s sebou nese riziko mikrobiální rezistence, lékové toxicity, nežádoucích interakcí i jiných komplikací terapie. Nezbytné předpoklady úspěchu ve snaze alespoň zpomalit antimikrobiální rezistenci jsou známé. Nejsou...

Léčba osteoporózy - současné možnosti

Treatment of osteoporosis - current opportunity

MUDr.Petr Hrdý, MUDr.Pavel Novosad

Med. praxi 2011; 8(12): 523-527

Osteoporóza je závažný zdravotnický problém způsobující každoročně milióny zlomenin u nemocných na celém světě. Indikace k terapii v současné době vyplývá z měření kostní denzity pomocí denzitometru nebo z přítomnosti typické osteoporotické zlomeniny v anamnéze pacienta. Objevují se další možné rozhodovací algoritmy k indikaci terapie (FRAX™). Současná terapie sestává z nefarmakologické a farmakologické části, které se nezbytně doplňují. Farmakologickou terapii lze rozdělit na principiálně dvě skupiny – antikatabolickou a osteoanabolickou. Finančně náročná terapie by měla být vyhrazena pro nejtěžší skupiny pacientů s manifestovanou...

Chlamydiové infekce: příznaky, diagnostika, interpretace výsledků a léčba

Chlamydia infection: symptoms, diagnosis, treatment and interpretation of results

MUDr.Blanka Horová

Med. praxi 2011; 8(12): 528-531

Chlamydiové infekce, jejich průběh, trvání a vážnost závisí v prvé řadě na makroorganizmu, člověku, který onemocnění prodělává a na druhé straně na virulenci vlastní bakterie. Čeleď Chlamydiaceae mají unikátní biologické vlastnosti, jsou to nitrobuněční parazité vybavení MIP antigenem, proteinu, který intracelulárnímu přežití napomáhá. Získávají energii z hostitelských buněk – energetičtí parazité. Jejich patogeneze vychází z přímé destrukce buněk sliznic, které napadají – hlavně urogenitální trakt, dýchací cesty a spojivky oční. Bez laboratorního přímého průkazu / PCR, ELISA, ev. kultivace/ nelze chlamydiové onemocnění diagnostikovat....

Mezioborové přehledy

Aktuální trendy v léčbě bolesti

Current trends in the treatment of pain

MUDr.Marek Hakl, Ph.D., MUDr.Boris Leštianský

Med. praxi 2011; 8(12): 532-536

V posledním roce jsme se v oblasti léčby bolesti setkali s řadou novinek. Byly publikovány nové doporučené postupy pro léčbu neuropatické bolesti EFNS, objevily se nové účinné látky a nové lékové formy. Z novinek pro systémové podávání jsou to především nové transmukózní fentanyly pro léčbu průlomové bolesti u onkologických pacientů a nová účinná látka tapentadol, která by se měla objevit nejdříve v retardované formě a následně i ve formě s rychlým uvolňováním. Obohacena je i skupina steroidních antiflogistik o novou molekulu lornoxicam. Zajímavé novinky se objevily i v oblasti lokální léčby neuropatické bolesti, pro léčbu postherpetické bolesti...

Pacient s funkčními obtížemi v ordinaci praktického lékaře

Patient with medically unexplained symptoms in primary health care

MUDr.Radkin Honzák, CSc.

Med. praxi 2011; 8(12): 537-540

IKEM Praha Pacienti trpící funkčními obtížemi tvoří až čtvrtinu nemocných v ordinaci praktického lékaře a péče o ně často představuje značné problémy. Podmínkou kvalitní péče je dosažení vzájemného porozumění a pochopení při rozdílném pohledu na prezentované obtíže. Autor referuje o principech práce s těmito pacienty, seznamuje s novými diagnostickými kritérii pro psychosomatický výzkum a doporučuje zásady terapie.

Vulvovaginitidy - záněty vulvy a pochvy

Vulvovaginitides - inflammations of the vulva and vagina

MUDr.Zuzana Dostálová, Ph.D., MUDr.Romana Gerychová

Med. praxi 2011; 8(12): 540-543

Vulvovaginitis, zánět vulvy a pochvy, je jedním z nejčastějších onemocnění sexuálně aktivních žen. Mezi klasické subjektivní projevy vulvovaginitid patří „vulvovaginální diskomfort“, tj. výtok, svědění, pálení vulvy a dyspareunie. Ke vzniku vulvovaginitidy dochází při poruše rovnováhy ekosystému poševního prostředí. Základem úspěchu terapie je správná diagnostika a dostatečná léčba. Mnohdy složitým problémem zůstávají chronické a recidivující infekce vulvy a pochvy. Zde je nutné důsledné dodržování hygienických zásad a životosprávy. Dále můžeme využít preparátů k obnovení přirozené poševní flóry a preparátů systémové enzymoterapie...

Moderní trendy v hormonální antikoncepci

Modern Trends in hormonal contraception

MUDr.Martina Novotná

Med. praxi 2011; 8(12): 544-546

Gynekologická ambulance MUDr. Ludmily Břouškové, Blansko Katedra etiky, LF MU, Brno Základním úkolem gynekologa je pomoci ženě najít pro ni nejvhodnější účinnou a bezpečnou formu antikoncepce. Článek poskytuje základní návod jak pečlivým přístupem minimalizovat rizika spojená s užíváním hormonální (zejména kombinované) antikoncepce a jak optimalizovat výběr konkrétního antikoncepčního přípravku podle požadavků uživatelky a jejich případných zdravotních problémů. Obsahuje také informace o nejnovějších trendech v oblasti hormonální antikoncepce.

Sdělení z praxe

Akutní fosfátová nefropatie jako komplikace očisty střeva ke koloskopii

Acute phosphate nehropathy as the complication of bowel cleansing for colonoscopy.

MUDr.Iva Hoffmanová, MUDr.Martin Havrda, MUDr.Dana Janotová, CSc., PharmDr.Dobroslav Šrámek, doc.MUDr.Milan Kment, CSc.

Med. praxi 2011; 8(12): 548-551

Článek popisuje kazuistiku pacienta, který byl připravován na koloskopické a irrigografické vyšetření nízkoobjemovými natrium-fosfátovými projímadly a následně vyvinul závažnou komplikaci – akutní fosfátovou nefropatii, jež si vyžádala zařazení nemocného do pravidelného hemodialyzačního programu. Rozborem případu a literatury upozorňujeme na rizika spojená s užíváním fosfátových roztoků a zároveň uvádíme některá doporučení týkající se užívání projímadel v rámci přípravy k vyšetření tlustého střeva.

Výživa u …

Výživa u jaterního onemocnění

Nutrition in liver disease

prof.MUDr.Marie Brodanová, DrSc.

Med. praxi 2011; 8(12): 552-554

Játra jsou centrem metabolizmu všech živin. Onemocnění jater mohou proto zasahovat do funkce celého organizmu. Již tím, že často dochází k výrazné malnutrici. Snahy o příznivé ovlivnění průběhu jaterních chorob skladbou přijímané potravy můžeme sledovat dávno, ale skutečné důkazy o prospěšnosti takových opatření stále chybí. Proto jsme v současnosti svědky rozumného odklonu od přísných „jaterních“ diet a přikláníme se spíše k individuálním dietám, s hlavním kritériem jejich tolerance a vhodné úpravy šetrnými technologickými postupy. Ze zkušenosti uvádíme i úskalí, která mohou mařit naše úsilí. Hlavním bodem je stadium chronických...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.